Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Wanneer u een bestelling plaatst, gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van de betreffende leveringsvoorwaarden en dat u deze aanvaardt.

Artikel 1.: Toepasselijkheid
De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen en mondelinge overeenkomsten.

Artikel 2: Definities
2.1. Het bedrijf: Keukenrenovatie Nederland, welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01117591.
2.2. De opdrachtgever: de persoon, het bedrijf of een ieder die een opdracht of bestelling heeft geplaatst bij Keukenrenovatie Nederland. Met de opdrachtgever wordt een overeenkomst aangegaan en deze opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige betaling.
2.3. De bestelling of opdracht: de opdracht of bestelling van de opdrachtgever aan Keukenrenovatie Nederland met het verzoek tot levering van goederen en/of diensten volgens de gegeven omschrijving. Niet expliciet genoemde details en eigenschappen worden door Keukenrenovatie Nederland zelf ingevuld en kunnen nooit beschouwd worden als nalatigheid of reden zijn tot weigering van de levering van de goederen of de dienst of aanpassing van de overeengekomen prijs.

Artikel 3: Prijzen, aanbiedingen, overeenkomsten en betalingen
3.1. Alle prijzen in de overzichten zijn prijzen in Euro’s. In de overzichten staat vermeld welke prijzen exclusief of inclusief btw zijn.
3.2. Keukenrenovatie Nederland behoudt zich het recht voor prijzen, prijsopgaven en aanbiedingen te wijzigen indien nodig. Bij prijsverhoging heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3.3. Een overeenkomst tussen Keukenrenovatie Nederland en de opdrachtgever komt tot stand door een ondertekende bestelling, een toezegging tot afname via e-mail of door een mondelinge bevestiging van de bestelling of opdracht. De opdrachtgever verplicht zich hierna het volledig openstaande factuurbedrag uiterlijk bij aflevering te betalen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, waarbij altijd een maximumtermijn van 8 werkdagen na de leverdatum geldt. In voorkomende gevallen kan betaling vooraf gevraagd worden.
3.4. Keukenrenovatie Nederland kan een bestelling of opdracht weigeren. Indien Keukenrenovatie Nederland van mening is dat zij niet in staat is een bestelling of opdracht te leveren, kan zij de overeenkomst, ook zonder opgaaf van reden, ontbinden. Een eventuele aanbetaling wordt volledig aan de opdrachtgever terugbetaald, de opdrachtgever heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding als compensatie van de verstreken wachttijd.
3.5. Goederen welke niet volledig zijn betaald blijven eigendom van Keukenrenovatie Nederland.

Artikel 4: (Af)levering en leveringstermijn
4.1. (Af)levering geschiedt in overleg met de opdrachtgever. Wanneer de aflevertermijn voor de opdrachtgever niet acceptabel is, kan de bestelling door de opdrachtgever worden geannuleerd.

Artikel 5: Garantie en aansprakelijkheid
5.1. Voor de door Keukenrenovatie Nederland geleverde producten of diensten geldt uitsluitend garantie op fouten of nalatigheden welke voorkomen hadden kunnen worden.
5.2. Keukenrenovatie Nederland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Keukenrenovatie Nederland. Keukenrenovatie Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
5.3. Indien Keukenrenovatie Nederland, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nimmer hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5.4. De opdrachtgever is verplicht de producten of diensten onmiddellijk bij (op)levering nauwkeurig te inspecteren. Manco en ondeugdelijkheid moeten binnen 24 uur gemeld worden aan Keukenrenovatie Nederland.

Artikel 6: Overmacht
6.1. In geval van overmacht is Keukenrenovatie Nederland niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen of wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
6.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer ziekte, brand, bedrijfsstoringen, niet- of niet tijdige leveringen van toeleveranciers.

Artikel 7: Disclaimer

7.1. Alle op de website, in drukwerk of mondeling genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen door Keukenrenovatie Nederland worden gewijzigd.
7.2. De website van Keukenrenovatie Nederland en alle daarin voorkomende teksten, afbeeldingen en documenten, in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik hiervan is schriftelijke toestemming vereist.

Offerte aanvragen

Vraag nu gratis en geheel vrijblijvend uw offerte aan!

Bel mij

Uw naam

Uw nummer